Fungovanie našich služieb na prelome rokov 2020/2021 - aktualizované 7.1.2021

Používate Internet Explorer 6 alebo 7. Doporučujeme update na verziu Internet Explorer 9 alebo novšiu. Táto verzia vám umožní využívať naše stránky bez obmedzení a ponúkne vám bezpečnejšiu a lepšiu skúsenosť.

Úvod
PRIHLÁSENIE | REGISTRÁCIA
V Anglicku je 5:15am (sme zatvorení)
Nasleduj nás naFacebook | Kontakt

Podmienky používania tejto webovej stránky

Úvod

Toto vyhlásenie pokrýva používanie našich webových stránok. Používaním našich webových stránok súhlasíte s týmto vyhlásením v plnom znení. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou tohto vyhlásenia, nesmiete používať naše webové stránky.


Práva duševného vlastníctva

Pokiaľ nie je uvedené inak, my alebo naši majitelia licencií vlastnia všetky práva duševného vlastníctva na týchto webových stránkach a materiál na týchto webových stránkach.


Licencia na používanie našich webových stránok

Môžete prezerať naše webové stránky, sťahovať naše webové stránky pre ukladanie do medzipamäte alebo tlačiť naše webové stránky výlučne pre vašu osobnú potrebu, a to v medziach uvedených nižšie.

Je zakázané:

  1. publikovať materiál z tejto webovej stránky (vrátane kopírovania na iné internetové stránky)
  2. predávať, prenajímať alebo inak licencovať materiál z týchto internetových stránok
  3. ukazovať akýkoľvek materiál z týchto internetových stránok na verejnosti
  4. reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo inak využívať materiály na našich webových stránkach pre komerčné účely
  5. upravovať alebo inak upravovať akýkoľvek materiál na týchto webových stránkach, alebo
  6. distribuovať materiál z tejto webovej stránky

Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti a záruk

I keď sa snažíme zabezpečiť, aby informácie na týchto stránkach boli správne, nezaručujeme ich úplnosť alebo presnosť, ani sa nezaväzujeme k tomu, že tieto webové stránky budú naďalej k dispozícii, alebo že materiál na týchto internetových stránkach je stále aktuálny.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky vzťahujúce sa k týmto stránkam a k používaniu tejto webovej stránky (vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek záruk vyplývajúcich zo zákona, pokiaľ ide o uspokojenie kvality, vhodnosti pre daný účel a/alebo použitie primeranej starostlivosti a skúsenosti).

Nič v tomto vyhlásení nebude: (a) obmedzovať alebo vylučovať našu i vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbalosťou, (b) obmedzovať alebo vylučovať našu i vašu zodpovednosť za podvod alebo zámerné skreslenie údajov (c) obmedzovať niektoré z našich alebo vašich záväzkov, ktoré akýmkoľvek spôsobom nie sú prípustné podľa platných právnych predpisov, alebo (d) vylučovať niektoré z našich alebo vašich záväzkov, ktoré nemôžu byť vylúčené podľa platných právnych predpisov.

Nebudeme zodpovední za prípadné straty vyplývajúce z akejkoľvek udalosti alebo udalosti mimo našu primeranú kontrolu.

Nebudeme niesť zodpovednosť voči vám vo vzťahu k akejkoľvek obchodnej strate, vrátane (bez obmedzenia) straty alebo škody na zisku, príjmov, používania, výroby, predpokladaných úspor, obchodu, zmluvy, obchodných príležitostí a dobrej vôle.

Nebudeme niesť zodpovednosť voči vám v súvislosti s akoukoľvek stratou či poškodením akýchkoľvek dát, databáz a softvéru.

Nebudeme niesť zodpovednosť voči vám v súvislosti s akoukoľvek zvláštou, nepriamou alebo následnou stratou alebo škodou.


Zmeny

Čas od času môžeme toto vyhlásenie zmeniť. Revidované vyhlásenie sa bude vzťahovať na používanie našej webovej stránky odo dňa zverejnenia revidovaného vyhlásenia na našich webových stránkach.


Celá dohoda

Podľa tretieho odseku štvrtého oddielu toto vyhlásenie spoločne s našimi zásadami ochrany osobných údajov predstavuje úplnú dohodu medzi vami a nami vo vzťahu k používaniu našich webových stránok a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, pokiaľ ide o používanie našich internetových stránkach.


Právo a jurisdikcia

Toto vyhlásenie sa riadi a bude vykladané v súlade s anglickým právom a všetky spory týkajúce sa tohto vyhlásenia budú podliehať jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.


Registrácie a oprávnenia

Naše registračné číslo DPH je GB 938 865 953.


Naše detaily

Plné meno našej spoločnosti je Dolphi Couriers Ltd. Sme registrovaní v Anglicku a Walese pod registračným číslom 06658308. Naša registrovaná adresa firmy je Dolphi Couriers Ltd, 27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX, London, United Kingdom.

Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +44 845 468 4197 alebo pomocov kontaktného formuláru na tejto webovej stránke.


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všetky práva vyhradené.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt